Škola - štruktúra školy

Štruktúra školy na DSB

Spoločná nemecko-slovenská škola je koncipovaná ako škola, v ktorej sú slovenskí a nemeckí žiaci od prvej triedy spolu vyučovaní. Slovenským žiakom osemročného gymnaziálneho vzdelávacieho program ponúka nasledovné ťažiská

  • viacjazyčnosť
  • nemecký a slovenský jazyk
  • prírodné a humanitné vedy
  • umeleckú a športovú činnosť

Od piatej triedy sa vyučuje anglický jazyk a od šiestej triedy sa vyučuje francúzsky jazyk. Moderné vyučovacie metódy sú okrem iného tímová práca, spoločné projekty, samostatná práca. Žiak a jeho osobné vlohy sú stredobodom vyučovacieho procesu. Má sa aktívnym a kreatívnym objavovaním učiť a pracovať samostatne alebo v tíme s obsahom vzťahujúcim sa na témy alebo projekty. Samostatná práca umožňuje individuálnu podporu každého jedného žiaka.

Znalosti jazykov, ktoré má žiak už osvojené, sa vyučovaním v oboch jazykoch prehĺbia a upevnia. Uvedenie do čítania a písania sa koná v slovenskom, ako aj v nemeckom jazyku.

Reč hrá popri celkovom rozvoji osobnosti žiaka centrálnu úlohu.

Pracujeme so školskými knihami, pracovnými zošitmi, pracovnými hárkami, poznávacími hrami, slovníkmi a školskou knižnicou, ktoré sú postavené na základe vyučovacích osnov kraja Baden-Württemberg – zodpovedajú aj predmetu slovenský jazyk.

Využívame a navštevujeme rôzne zariadenia v Bratislave, ako aj v nemecky hovoriacom okolí. Mnohé projekty sprevádzajú a prehlbujú vyučovanie a podporujú triedny kolektív.


^ TOP

Ukončenia pre nemeckých a slovenských žiakov

TriedyUkončenie
 Nemecká maturita a maturita v predmete slovenský jazyk a literatúra
12Gymnázium
druhý stupeň
11
10Skúška ukončenia prvého stupňa -
kvalifikácia pre gymnaziálne štúdium
9Gymnázium
prvý stupeň
rozširuje sa
8
7
6
 Odporúčanie pre školský postup
5 
 Doporučenie školy
4Základná škola
3
2
1
 PRIJÍMACIA SKÚŠKA / ŠKOLSKÝ TEST
0Predškolská výchova a jazyková príprava
 Materská škola DSB
^ TOP