Škola - plán vźučby

Obsahy a kompetencie

Náplňou vyučovania sú učebné osnovy Baden-Württembergu – „štandard vzdelania 2004“. Tieto osnovy patria medzi najmodernejšie učebné osnovy Nemecka. Vyučovanie prebieha v nemeckom jazyku.

Popri štandardných záväzných vyučovacích plánoch, platných pre všetky školy, má každá škola aj individuálny školský vyučovací plán. Platí to obzvlášť pre Spoločnú nemecko-slovenskú školu, ktorá zohľadňuje špecifickú kultúrnu situáciu Slovenska. Deťom s materinským jazykom nemeckým, primerane k tomu, ponúkame slovenskú kultúru a slovenčinu ako cudzí jazyk. Žiakom, s materinským jazykom slovenským, ponúkame dodatočne predmet slovenský jazyk vyučovaný podľa slovenských učebných osnov.

Okrem toho sa v druhej triede žiaci môžu začať učiť anglický jazyk.

Viac informácii nájdete tu.

Celkový plán výučby je zameraný na rozvoj osobnosti. Pre školu a vyučovanie to znamená získanie a posilnenie...

 • osobných kompetencií
 • sociálnych kompetencií
 • metodických kompetencií
 • odborných vedomostí
^ TOP

Ciele, ktoré žiaci majú dosiahnuť

 1. Postoje
  • Učenie objavovaním
  • Ochrana prírody
  • Byť potrební
  • Naučiť sa prebrať zodpovednosť v kolektíve
  • Zastupovať vlastné stanovisko
  • Vzdať sa násilia – mierové formy riešenia problémov
  • Svoje vlastné a druhé pohlavie
  • Naučiť sa vychutnávať prírodu, hru...
  • Rozšíriť obzor pre nacionálnych a internacionálnych susedov
  • Otvoriť sa otázkam
 2. Schopnosti
  • Naučiť sa byť pozorný – pozorovať a počúvať
  • Vhodnými otázkami povzbudiť myslenie – abstraktné myslenie
  • Z textov vyvodiť zmysel
  • Schopnosť prejavu – čo je účinný a zrozumiteľný prejav
  • Cudzie reči
  • Riešenie matematických problémov
  • Počítač a aplikácie ako pracovný prostriedok modernej spoločnosti
  • Spolurozhodovanie a pre to potrebné pravidlá
  • Schopnosť kooperácie
  • Plánovať vlastné predstavy o živote
 3. Vedomosti
  • Človek so svojimi dispozíciami a svojou kultúrou
  • Svet – čas – spoločnosť - životné spoločenstvá
  • Dejiny
  • Hmota – príroda – technika
  • Ekonómia – práca – zdravie
  • Matematika
  • Reč a reči
  • Literatúra
  • Umenie
  • Náboženstvá
^ TOP

Didaktické a metodické zásady

 • Vyučovanie a učenie zamerané na aktivitu
 • Naučiť sa prevziať zodpovednosť za vlastné štúdium
 • Aktívne poznávacie vyučovanie a učenie – vychádzajúce z významu pre vlastnú osobnosť
 • Umožniť pochopenie, vytvoriť dôveru vo vlastné schopnosti a motivácia
 • Vysoké nároky na výkon
 • Učiť sa od seba navzájom
 • Prepojenie kompetencií
 • Rytmus učenia: koncentrácia - relax, príjem a reprodukcia, fyzická a psychická záťaž, skupinová práca, vyučovacie projekty – normálne vyučovanie…
 • Strategické vyučovanie
 • Zabudovanie mimoškolských skúseností: ísť niekam so školou – niečo do školy priniesť
^ TOP