Škola - celodenná starostlivosť

Celodenná starostlivosť na DSB

Družinaod 7.30 hod.
Vyučovanie8.008.45
 8.509.35
 Desiata
Vyučovanie9.5510.40
 10.4511.30
 Veľká prestávka na dvore
Vyučovanie11.4512.30
 12.3513.20
 Obed a prestávka na dvore
Vyučovanie / domáce úlohy / doplňujúce aktivity13.2015.35
 Olovrant
 Popoludňajšie aktivity
 družina do 17.30 hod.

Družina ako celodenný koncept

Pre deti má byť škola miestom pre život a na učenie, kde sa cítia príjemne, kde nájdu miesto na hru, ale aj na utiahnutie, kde môžu udržovať sociálne kontakty, ale kde aj povinnosti a ponuky zodpovedne vnímajú.

Nemecká škola v Bratislave ponúka obsiahlu celodennú starostlivosť v čase od 7.30 hod. do 17.30 hod.

V rannej družine sa družinárky starajú o deti až do začiatku vyučovania. Družina je ideálnym miestom na zhováranie sa o zážitkoch, na kreatívnu prácu, čítanie, kreslenie a hru.

Počas celého predobedia je k dispozícii jedna družinárka. V tejto dobe cielene podporujeme jednotlivé deti v rôznych oblastiach, nemecky hovoriace deti, ktoré sa nezúčastňujú vyučovania slovenského jazyka, alebo sa postaráme aj o choré dieťa.

So začiatkom obedňajšej prestávky preberajú opateru detí poobedňajšie družinárky Po obede a nasledovnej prestávke si žiaci každej triedy vo vlastnej triede pod dozorom družinárky urobia domáce úlohy.

Poobede majú žiaci možnosť zúčastniť sa rôznych kurzov a krúžkov ponúkaných družinármi. Na to majú družinári k dispozícii viacero miestností.

Organizácia

Ponuky predobedia sú určené všetkým ročníkom, poobedňajšie aktivity sú určené hlavne pre ročníky 1 až 5, ale na prianie resp. podľa dopytu môžu aj žiaci šiestej triedy chodiť do družiny, ak budú záväzne prihlásení. Družina je zahrnutá v mesačnom školnom, tým nevznikajú dodatočné výdavky.


Funkcia družiny

V školskom živote má družina nasledovné funkcie:

 • pomoc pri vypracovaní domácich úloh
 • trávenie voľného času
 • integrácia

Pomoc a dozor pri domácich úlohách

Vypracovanie domácich úloh patrí ku každodennému životu žiaka a tak si nájde miesto aj v družine.

Nasledovné kritéria sú pre cielené a úspešné vypracovanie domácich úloh dôležité, a tým pádom cieľom družiny:

 • Deti si majú zvyknúť na konkrétny čas vypracovania domácich úloh. Časové obmedzenie pomáha pri cielenom, sústredenom pracovaní a ponúka možnosť sebakontroly.
 • Veľmi dôležité je vhodné miesto a atmosféra podporujúca sústredenú prácu.
 • Každá trieda má konštantnú družinárku / družinára, ktorý individuálnym žiakom v prípade potreby pomáha, a ktorý ich vedie k samostatnej práci.
 • Triedni učitelia a rodičia sú zápismi do žiackych kalendárov, ako aj ústnymi oznamami informovaní o ukončených a ešte nedokončených domácich úlohách, prípadne o problémoch a ťažkostiach.
 • Družinári skontrolujú, či sú domáce úlohy kompletné a v poriadku. Správnosť kontroluje triedny učiteľ.
 • Stály a intenzívny dozor pri domácich úlohách umožňuje rýchle spoznanie individuálnych ťažkostí s predmetom. Nevyhnutná je pri tom pravidelná komunikácia s triednym učiteľom.

Trávenie voľného času

V družine majú deti čas na hru aj na rôzne krúžky, kde deti môžu robiť čo ich zaujíma, alebo vyskúšať niečo nové.

V miestnosti družiny majú deti k dispozícii kútik pre hru aj na čítanie. Na viacerých stoloch sa dá tvoriť, stavať alebo hrať.

Na kreatívnu prácu je vyhradená špeciálna miestnosť. Jednotlivé dni týždňa majú rôzne heslá ako tanec/hudba, tvorivosť atď., z čoho vyplýva ponuka dňa, na základe ktorej projekty môžu byť hotové za jeden deň alebo trvať dlhšie. U detí sú obľúbené najmä špecifické ponuky kreatívnej oblasti k téme alebo k ročným obdobiam. Individuálne diela, ktoré pri tom vznikajú, posmeľujú deti ku kreatívnym pokusom, ktoré radi ukazujú rodičom. Dôležitou súčasťou družiny je ale aj spolupráca pri dekorácii ku príležitosti školských aktivít a osláv, ako napríklad vianočnej besiedky a fašiangov, a aj dekorácia miestností družiny.

Aby sme vyhoveli túžbe detí po pohybe, hlavne v teplejších ročných obdobiach, majú možnosť sa poobede hrať vonku na vhodných preliezačkách.

Okrem toho ponúkame poobede aktivity ako pečenie na Vianoce, menšie výlety, vysadenie bylinkovej záhradky vo dvore.

Integrácia

Spoločné trávenie voľného času po vyučovaní podstatne prispieva rozvoju v rečovej ako aj v sociálnej oblasti u detí, ktorých materinský jazyk nie je nemčina. Rýchlo si osvoja rozsiahlu slovnú zásobu a aplikujú ju v dennodennej spoločnej komunikácii. Nový žiaci sa rýchlejšie integrujú do kolektívu, okrem toho vznikajú kontakty a priateľstvá aj mimo triedy.


Úlohy

Z týchto funkcií vyplývajú úlohy pre družinárov a družinárky

 • Aby sme vyhoveli individuálnym potrebám detí, popri intenzívnej opatere sa koná aj intenzívna komunikácia medzi družinármi a učiteľmi ako aj medzi učiteľmi a rodičmi žiakov.
 • Deti dostávajú pomoc aj pri riešení konfliktov a problémov.
 • Popri individuálnej podpore pri vypracovaní domácich úloh, sú pre žiakov družinármi pripravené a plánované rôzne podnety na trávenie voľného času.
 • Dodatočne k tomu majú spolupracovníci družiny za úlohu výber vhodných nových hier a učebných pomôcok a vzhľad a údržbu miestností družiny.

^ TOP

Celodenná starostlivosť počas prázdnin

Nemecká škola ponúka (pracujúcim) rodičom starostlivosť o ich deti aj počas prázdnin.
"Družina" počas školských prázdnin je od 8:30 hod. do 16:30 hod.
Ponúkame aktívny, zaujímavý a poučný program. Žiaci si môžu vychutnať skutočnú prázdninovú atmosfér.

Poplatky za prázdninovú "družinu":

 • 15€ - 30€ za deň (podľa ponuky)

Prázdniny a termíny


Ponuka popoludňajších krúžkov

Po vyučovaní našim žiakom ponúkame nasledovné krúžky a školské aktivity:

Ponuka školských aktivít

 • Futbal
 • Florbal
 • Divadelný krúžok
 • Francúzština
 • Rytmické hry
 • Študijné poradenstvo
 • Experimenty
 • Umelecký krúžok
 • Školská sanitárna služba
 • Školské noviny
 • English Conversation
 • Bezpečne na internete

Ponuka krúžkov

 • Cvičenie s deťmi, a RopeSkipping
 • Gitara
 • Flauta
 • Klavír

Tu si môžete stiahnúť presný popis krúžkov a školských aktivít, ako aj prihlášku.
Ponuka školských aktivít a krúžkov >>
Podmienky prihlasovania a odhlasovania >>
Prihláška >>


^ TOP