Škola

Príhovor riaditeľky

Claudia Voß
Claudia Voß
riaditeľka školy

Srdečne Vás vítam na domovskej stránke Spoločnej nemecko-slovesnkej školy v Bratislave. DSB bola otvorená v septembri 2005. Naša škola je miestom stretnutia rôznych kultúr. Spoločnými zážitkami sa deti a mládežníci navzájom spoznávajú, pričom sa rozvíja ich vzájomné porozumenie a tolerancia.Už od prvej triedy sú žiaci vyučovaní integrovane. Slovenské deti majú dodatočne predmet slovenský jazyk a nemecké deti majú slovenský jazyk ako cudzí jazyk.

DSB je celodenné zariadenie s materskou školou, predškolou, základnou školou - prvý až štvrtý ročník - a s postupne sa rozširujúcim gymnáziom.

Základná škola na DSB je plne zriadená od prvej po štvrtú triedu a osemročné gymnázium sa rozširuje po triedach. Na rozdiel od iných internacionálnych škôl, DSB ponúka slovenským žiakom doplňujúce vyučovanie tématiky podľa slovenských učebných osnov. Cieľom je, aby slovenskí a slovenski hovoriaci žiaci na DSB dosiahli nemeckú a slovenskú maturitu.

Popri obsiahlom vyučovaciom programe ponúkame všetkým žiakom aj celodennú starostlivosť s krúžkami podľa sympatií a schopností žiakov.

DSB patrí medzi vyše 140 nemeckých škôl v zahraničí, ktoré sú podporované Zentralstelle für Auslandsschulwesen, vyslaním nemeckých učiteľov (momentálne 8) ako aj finančnou a odbornou podporou.

Škola vedie žiakov k zodpovednému konaniu a usudzovaniu, podporuje ochotu k výkonu a posmeľuje ich nasadiť sa pre kolektív.

Vyučovanie sa koná v nemeckom jazyku.

^ TOP

Naše hlavné ťažiská:

 • vyučovanie v nemeckom jazyku podľa nemeckých učebných osnov Baden-Württembergu
 • vyučovanie materinskej reči –slovenčiny- podľa slovenských učebných osnov
 • integrácia slovenských učebných osnov podľa štátnych noriem do vyučovania na DSB
 • vyučovanie angličtiny na základnej škole od druhej triedy
 • vyučovanie angličtiny v materskej škole a v predškole
 • učitelia z materinským jazykom nemeckým
 • pracovné kolektívy a poobedňajšie kurzy
 • úzka spolupráce medzi školou a rodičmi
 • intenzívny kurz nemčiny pre deti nehovoriace po nemecky
 • príprava na školu v predškole
 • pomoc pri domácich úlohách v malých skupinách družiny od 14:05 – 15:35
^ TOP

Školská budova je bývalé Evanjelické lýceum v Bratislave, Palisády 51 – v centre mesta a ľahko prístupné mestskou hromadnou dopravou.

Žiaci a deti DSB sú od 7.30 do 17.30 pod pedagogickým dozorom a dostávajú tu raňajky, obed a olovrant. Vyučovanie sa začína o 8.00 hod.

^ TOP