Materská škola - koncepcia

Projekty materskej školy

1. Pedagogické projekty

PROJEKT PORTFÓLIO V MATERSKEJ ŠKOLE – Projekt Portfólio je naplánovaný na celý školský rok. V tomto školskom roku sme začali pracovať na portfóliu v skupinách najmladších detí (Mravčeky, Motýle). Portfólio má uľahčiť deťom adaptačnú fázu, poukazuje na ich rozvoj a sprevádza ich počas celého pobytu v materskej škole. Má dokumentovať prácu v materskej škole a zlepšiť spoluprácu s rodičmi.

JAZYKOVÉ PROGRAMY – aby všetky deti boli vo svojom jazykovom rozvoji optimálne podporované, pracujeme týždenne vo všetkých skupinách s jazykovým programom. /Hocus a Lotus – skupiny mravčeky a motýle, Deutsch mit Hans Hase – skupina Lienky, Hallo da bin ich – skupina Žabky, Bärenspaβ – predškolské skupiny Včielky a Trpaslíci/. Učebná látka bazíruje na naratívnej metóde, príbeh sa točí okolo dobrodružstva postáv , s ktorými sa môžu deti identifikovať. Učenie je všestranné, obsahuje témy všedného dňa a jazykové aktivity sú zahrnuté v činnostiach – spievanie, tancovanie, rozprávanie, majstrovanie, hra.

JAZYKOVÝ KURZ – dodatočná jazyková podpora pre deti bez vedomostí alebo s malými vedomosťami nemčiny v skupinkách predškolákov Včielky a Trpaslíci. Pracuje sa v malých skupinkách, s 5-6 deťmi na rovnakej jazykovej úrovni. Obsahom sú témy bežného dňa. Cieľom jazykového rozvoja je podporovanie výučby nemeckého jazyka v materskej škole, jeho rozširovanie a korigovanie, aby sa deti mohli kompetentne a úplne zúčastniť na všetkých aktivitách celej skupiny detí.

2. Kooperačné projekty

KOOPERÁCIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA + PREDŠKOLA – príprava budúcich školákov na prechod z materskej školy do základnej školy. Spoločné aktivity ako výroba lampiónov, návšteva v 1. triede, lesný deň, čítanie školákov v materskej škole, vzájomné návštevy, informačný večer pre rodičov, školský test majú v tom deťom pomôcť. Taktiež má podporovať spoluprácu medzi vychovávateľkami a učiteľkami a vtiahnuť rodičov do diania v materskej a základnej škole.

KOOPERÁCIA MATERSKÁ ŠKOLA + RODIČIA – nemecky hovoriaci rodičia majú možnosť aktívne sa podieľať na dianí v materskej škole tým, že prichádzajú každý týždeň ako patróni čítania do skupín. Predčítanie a spoločné sledovanie obrázkov kníh podporuje rozvoj reči, prebúdza a stupňuje záujem a otvorenosť voči prvému, či druhému jazyku, nemčine.

PARTNERSTVO S RAKÚSKOU MATERSKOU ŠKOLOU – v rámci programu cezhraničnej spolupráce spolupracuje DSB materská škola – predškolské skupiny s materskou školou Alte Poststraβe Hainburg. S materskou školou susediacej krajiny sme rozvinuli spoločné projekty, pomocou ktorých sme nadviazali kontakty a priateľstvá. Deti si vyrábajú darčeky, spoznávajú sa cez pozdravy a fotografie, cez vzájomné návštevy, a spoločné výlety im poskytujú prirodzené možnosti rozvíjania jazyka. V regióne sa tieto projekty stali známymi.

^ TOP