Predškola – kurz nemčiny

Podpora reči v predškole

Podpora reči patrí k najdôležitejší úlohám materskej školy DSB. Je určená všetkým deťom, takým, ktoré sú rečovo dostatočne vyvinuté ale aj takým, ktoré majú ešte rečové deficity.

Reč je podporované v každodenných situáciach, dieťa je stredobodom.

Reč podporujeme najrýchlejšie a najefektívnejšie, keď ju deti vnímajú všetkými zmyslami (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat). Činnosť si vyskúšajú robením, vlastnosti zistia ochutnaním, počúvaním, cítením, čuchom, abstraktné pojmi realizujú pomocou konkrétnych skúseností alebo názorným, pohybovým a mimickým stvárnením.

Pri učení sú rozhoujúce skúsenosti dieťaťa. Preto musí byť podpora reči zameraná na aktivitu. Pravidlá jazyka sa naučia konkrétnym používaním reči, dôležitá je súvislosť: konať – rozprávať, skúsenosť – pojem.

Aby deti mohli rozširovať svoje vedomosti, je potebná, aby mali istý vzťah a prostredie. Istotu im poskytujú aj orientačné body v dennom programe. Podpora reči znamená predovšetkým plánované rozširovanie skúseností. To znamená, že musíme denný program aj miestnosti tvoriť tak, aby podporovali rozvoj reči (poskytnúť príležitosti k rozprávaniu a rozhovorom).

Vo všetkých skupinách škôlky pravideľne prednášajú vychovávateľky s materinským jazykom nemeckým.

^ TOP

Ciele v oblasti reči

Rozprávanie

Artikulácia a výslovnosť – zrozumiteľné vyslovovanie slov a viet

Rozhovory

Rozprávanie a počúvanie - deti sú rozprávači a poslucháči

Reč

Gramatika:

Slovná zásoba – sa rozširuje, deti dokážu pomenovať predmety z okolia, časti tela, jednoduché abstraktné pojmy

Gramatika a vetná stavba - vedieť sa správne vyjadriť v jednoduchých vetách, spoznať štruktúru a pravidlá reči

Komunikácia:

Tok reči – deti sa dokážu správne a rozumne vyjadriť v jednoduchých vetách, podporujeme chuť rozprávať a túžbu komunikovať, mali by dokázať spracovať počuté

Schopnosť rozoznávať

Schopnosť členiť – deti rozoznávajú a rozlišujú hlásky na začiatku a na konci slova, dĺžku slov, rytmus reči, delia slová na slabiky

Dopĺňanie - dopĺňať rýmujúce sa slová do detských riekaniek

Symboly a písmo

Chápanie symbolov  - deti poznajú každodenné symboly, piktogramy, dopravné značky, sami si vymýšľajú symboly

Záujem o písmenká - deti majú záujem o písmenká, správne vedia reprodukovať tvary, vedia napísať svoje meno

Stretnutie s literatúrou - podporiť záujem o knihy, precvičovať počúvanie, naučiť sa vžiť do počutého

^ TOP

Konkrétne možnosti podpory reči

 1. Rozhovory, tematické rozhovory - rozširovanie slovnej zásoby, podpora tvorenia viet, vytváranie situácií, v ktorých deti môžu rozprávať – v rannom kruhu, v dvojiciach, vyjadrovať pocity, vedome využiť pozíciu rodičov ako vzor.
 2. Čítanie rozprávok - ritualizovať spoločné čítanie, pozerať obrázkové knižky, zhovárať sa o prečítanom, vypočutom, spoločne počúvať CD.
 3. Piesne, hry so spevom, v kruhu a tanečné hry - opakovanie textu, k reči sú pridané pantomimické a rytmické pohyby.
 4. Obrázky a obrázkové knihy - deti povzbudzujeme hovoriť, pýtať sa a voľne asociovať, opisovať obrázky..
 5. Prstové hry - reč zdôrazňovať symbolickými prostriedkami..
 6. Kim-hry - vzbudiť rôzne zmysly, reč sprostredkujeme názorne (počúvať, hmatať, cítiť predmety, spoznať zvukové situácie, nôtiť si a spoznať detské pesničky).
 7. Hry s pridelenými úlohami - podporuje komunikatívne schopnosti, rozširuje slovnú zásobu, hra menších scénok.
 8. Stolné kry - hry, ktoré majú pravidlá, domino, pexeso, lotto, puzzle…
 9. Verše, rýmovačky
 10. Rečové a hovorové hry - vzbudzujú radosť z hovorenia, rozložiť počuté do celkov, tlieskať a dupať v rytme slabík, porovnávať znenie dvojíc slov, spoznávať začiatočné a konečné slabiky.
 11. Hádanky.
 12. Fúkanie, hry pre posilnenie svalov úst - fúkať vatu, bubliny, sviečky, do fliaš.
 13. Podpora fantázie - kreatívne zaobchádzanie s rečou, vtipy, jazykolamy.
 14. Podpora reči tela, gestikulácia, mimika, držanie tela - pantomíma (zvieratá, povolania...)
 15. Precvičovanie slovnej zásoby
  • práca z obrázkami, kartičky s obrázkom / slovom – znázornia všetky kľúčové scény
  • diktované kreslenie
  • hádať obrázky maľované po jednej čiarke
  • pantomíma
  • kockové hry
  • Kim-hry
  • zapamätať si predmety
  • súťaže - s kartičkami s obrázkom / slovom
 16. Rečové programy (Hocus und Lotus, Hase Rolfie, Wer? Wie? Was? - Bärenspaß)

S pomocou rečových programov sa deti hrou a učením zameraným na aktivitu naučia cudziu reč. Metodickým konceptom je epický prístup, rámec tvorí súvislý príbeh. Dôležité je intenzívne počúvanie, cvičenia na aktívne prebratie rečových štruktúr.

Rôzne aktivity ako pracovné listy, práca s kartičkami s obrázkom / slovom, hry s pridelenými úlohami, pohybové hry, piesne, rýmy, kreatívne práce, školia motorické a kognitívne schopnosti a umožňujú mnohokanálové zakotvenie slovnej zásoby.

Prednosti epického prístupu:

 • pozýva k počúvaniu
 • buduje napätie
 • prihovára sa emocionálne
 • podnecuje k samostatnému opakovaniu hry
 • ponúka možnosti na identifikáciu
^ TOP