Školné

Navštevovanie DSB je spoplatnené. Školné od 01.02.2016 je nasledovné:

Štruktúra výpočtu poplatkov

Poplatky na dieťa sa vypočítajú ako …

  1. základná sadzba
  2. znížená o vernostnú zľavu
  3. znížená o zľavu pre súrodencov

1. Základná sadzba

 ročnerozdelené na 12 mesačných splátok
MŠ Mravčekovia (2-roční) 6.720,- € 560,- €
Materská škola(3-4 -roční)5.484,- €457,- €
MŠ Predškoláci(5 -roční)5.484,- €457,- €
Základná škola triedy 1-46.852,- €571,- €
Gymnázium triedy 5-126.852,- €571,- €

V školnom sú zarátané všetky jedlá (raňajky, obed a olovrant) a všetky nápoje počas dňa, učebné pomôcky, povinné podujatia a exkurzie školy v rámci učebného plánu, krúžky školy a materskej školy a ponuky družiny.

Školy v prírode, výlety a iné mimoškolské podujatia, tak ako aj všetky dobrovoľné krúžky sa hradia zvlášť.

Školné je potrebné uhradiť v eurách na bankový účet školského združenia v Tatra Banke a.s., Konto: IBAN SK81 1100 0000 00262 584 5985, SWIFT TATRSKBX.

^ TOP

2. Vernostná zľava

Poplatky sa znížia o vernostnú zľavu, čím dlhšie dieťa navštevuje DSB. Vernostná zľava obsahuje …

Po 4 rokoch,
ciže v 5. až 8. roku na DSB
5 %
Po dalších 4 rokoch,
t.j. od 9. roku na DSB
10 %

Tu si môžete pozrieť všetky varianty výšky školného po zohľadnení vernostnej a súrodeneckej zľavy.

^ TOP

3. Zľava pre súrodencov

Pomocou súrodeneckej zľavy budú dodatočne finančne odľahčení rodičia, ktorí majú na DSB viaceré deti. Súrodenecká zľava obsahuje …

Pri 2 deťoch na DSB15% pre obidve deti
Pri 3 a viacerých deťoch na DSB25% pre všetky tri a ostatné deti

Zľavy sú platné za predpokladu, že všetky detí navštevujú školu súčasne.

^ TOP

Prijímací poplatok

Prijímací poplatok sa uhrádza za každé dieťa. Dieťa je prijaté až po podpísaní zmluvy o zaškolení, alebo o prijatí do materskej školy a po zaplatení školného na účet zriaďovateľa školy, najneskôr do týždňa od podpisu zmluvy. Iba po obržaní úhrady školného garantujeme miesto v škole alebo škôlke.

  • # Materská škola 457,- €
  • # Predškola 457,- €
  • # Základná škola 571,- €
  • # Gymnázium 571,- €
^ TOP

Kaucia

  • Jednorazovú kauciu vo výške 1.000,-€ je potrebné zaplatit za každé dieta. Kaucia budé vrátená bezúrocne po odchode dietata z DSB. Kaucia slúži na pokrytie akýchkolvek financných nárokov zo strany DSB.

^ TOP

Platobný poriadok pre školu a materskú školu

  • Poriadok platenia školného platný od 01.02.2016 si môžete pozriet tu

^ TOP