Školské združenie

„Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“, ďalej ako „Nemecké školské združenie“, je zriaďovateľom DSB.

Nemecké školské združenie bolo založené 14.3.2005 v Bratislave pod názvom „Spolok na založenie a podporu DSB“ a dňa 5.11.2009 rozhodlo valné zhromaždenie o jeho premenovaní na „Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“.

Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave je zriaďovateľom DSB, a preto je zodpovedné za hospodársky a právny rámec DSB. Združenie ako zriaďovateľ školy finančne zabezpečuje prevádzku školy (porovnaj čl. 2 stanov Nemeckého školského združenia).

Školské združenie sa stretáva minimálne raz ročne na členskej schôdzi, kde sa hlasuje o plánovanom rozpočte a každoročne sa volí nová časť predstavenstva.

Predstavenstvo (5 alebo 7 členov) riadi záležitosti združenia a vykonáva uznesenia prijaté na členskej schôdzi. Všetky rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú po vzájomnej dohode s vedením školy.

Stanovy školského združenia si môžete stiahnúť tu.


Členstvo

Rodičia, ktorých deti navštevujú DSB, sa môžu stať členmi školského združenia a aktívne sa zapojiť do ďalšieho budovania školy, napr. v otázkach školského rozpočtu, školného a budovy školy. Členský príspevok je 70€ ročne.

Okrem toho sa môžu firmy a právnické osoby, ktoré majú záujem o podporu DSB, stať členami školského združenia. Členský príspevok je 4000 € ročne.

Žiadosť o prijatie do školského združenia si môžete stiahnúť tu.

^ TOP

Predstavenstvo

Členovia predstavenstva v školskom roku 2016/17:

  • Pani Annette Kolig-Hörning – predsedkyňa predstavenstva
  • Pán Dr. Pavol Rak – zástupca predsedu predstavenstva, poverenec pre personálne záležitosti
  • Pán Olaf Kornmann – poverenec pre finančné záležitosti, pokladník, zapisovateľ
  • Pán Matej Heringeš – poverenec pre riadiacu skupinu DSB
  • Pani Martina Kánová – povereníčka pre záležitosti budovy
  • Pani Martina Renelt – povereníčka pre záležitosti budovy, štipendijná komisia
  • Pán Sven Rossbach – zapisovateľ, poverenec pre marketing

Členov predstavenstva môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: vorstand@deutscheschule.sk

^ TOP

Sponzori a podporovatelia

DSB je financované školným rodičov a personálnymi a materiálnymi príspevkami z Nemecka. Ale nakoľko je škola ešte stále v rozvoji, je finančná záťaž zaobstarávania odborných priestorov, športového náradia, úpravu vonkajších priestorov atď. značná. Preto sme našim sponzorom a podporovateľom veľmi vďační za ich príspevky.

Ak máte záujem podporiť našu DSB, obráťte sa prosím na riaditeľku školy (claudia.voss@deutscheschule.sk) alebo na predsedu predstavenstva (vorstand@deutscheschule.sk).

Spolupráca s DSB

^ TOP

2% z daní

Milí rodičia Nemeckej školy Bratislava,
mnohí z Vás, nezávisle od toho, či ako súkromná osoba alebo podnikateľ, budú vypĺňať svoje daňové priznanie za predchádzajúci rok. To je vynikajúci dôvod myslieť na Nemeckú školu v Bratislave.
Na Slovensku pôsobí množstvo firiem, v ktorých je komunikačným jazykom nemčina. Intenzívne obchodné vzťahy so susedným Rakúskom ako aj s partnerskou krajinou v rámci EÚ Nemeckom ponúkajú dobré pracovné príležitosti pre Vaše deti ako dobre vzdelaných absolventov. Dobré vzdelanie znamená spoľahlivé odborné i jazykové znalosti, nadobudnutú flexibilitu na riešenie nových výziev, ako aj angažovanosť a zodpovednosť.
Aby sme mohli deťom a mladým ľuďom ponúknuť takéto dobré vzdelanie, potrebujeme podporu spoločnosti, angažovaných učiteľov a školské prostredie s modernými vyučovacími médiami a optimálnou vybavenosťou. Nemecká škola Bratislava je akreditovaná na Slovensku. Kvalitatívna úroveň zodpovedá nemeckému štandardu. Pravidelne podlieha kontrole z Nemecka a roku 2015 jej bolo udelené ocenenie „Excelentná nemecká zahraničná škola“. Roku 2016 v nej po prvý krát prebehli nemecké maturitné skúšky .
So svojimi aktuálne 360, prevažne slovenskými, deťmi a mladými ľuďmi v materskej škole, základnej škole a na gymnáziu, zohráva Nemecká škola úlohu sprostredkovateľa nemeckej kultúry, jazyka a životného štýlu a pripravuje svojich absolventov zodpovedne na ich budúci profesijný život. Nemecké školské združenie, ktoré zjednocuje angažovaných rodičov, nesie za to plnú zodpovednosť.
Podporte, prosím, Nemecké školské združenie, ktoré je zriaďovateľom Nemeckej školy v Bratislave, a uveďte ho ako prijímateľa 2% vo svojom daňovom priznaní.:
Obchodné meno: Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36076082 | Ulica: Palisády | číslo: 51 |
PSČ: 81106 | Obec: Bratislava
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. , IBAN SK47 0900 0000 0051 3169 0067, SWIFT/BIC: GIBASKBXĎalšie informácie nájdete na nasledovných internetových stránkach:
http://rozhodni.sk/institution/zdruzenie-rodicov-spolocnej-nemecko-slovenskej-skoly-v-bratislave/


S pozdravom

Claudia Voß
Vedenie školy
Annette Kolig-Hörning
Predsedkyňa Nemeckého školského združenia

^ TOP

Audítorské správy