Školské združenie

„Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“, ďalej ako „Nemecké školské združenie“, je zriaďovateľom DSB.

Nemecké školské združenie bolo založené 14.3.2005 v Bratislave pod názvom „Spolok na založenie a podporu DSB“ a dňa 5.11.2009 rozhodlo valné zhromaždenie o jeho premenovaní na „Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“.

Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave je zriaďovateľom DSB, a preto je zodpovedné za hospodársky a právny rámec DSB. Združenie ako zriaďovateľ školy finančne zabezpečuje prevádzku školy (porovnaj čl. 2 stanov Nemeckého školského združenia).

Školské združenie sa stretáva minimálne raz ročne na členskej schôdzi, kde sa hlasuje o plánovanom rozpočte a každoročne sa volí nová časť predstavenstva.

Predstavenstvo (5 alebo 7 členov) riadi záležitosti združenia a vykonáva uznesenia prijaté na členskej schôdzi. Všetky rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú po vzájomnej dohode s vedením školy.

Stanovy školského združenia si môžete stiahnúť tu.


Členstvo

Rodičia, ktorých deti navštevujú DSB, sa môžu stať členmi školského združenia a aktívne sa zapojiť do ďalšieho budovania školy, napr. v otázkach školského rozpočtu, školného a budovy školy. Členský príspevok je 70€ ročne.

Okrem toho sa môžu firmy a právnické osoby, ktoré majú záujem o podporu DSB, stať členami školského združenia. Členský príspevok je 4000 € ročne.

Žiadosť o prijatie do školského združenia si môžete stiahnúť tu.

^ TOP

Predstavenstvo

Členovia predstavenstva v školskom roku 2016/17:

  • Pani Annette Kolig-Hörning – predsedkyňa predstavenstva
  • Pán Dr. Pavol Rak – zástupca predsedu predstavenstva, poverenec pre personálne záležitosti
  • Pán Olaf Kornmann – poverenec pre finančné záležitosti, pokladník, zapisovateľ
  • Pán Matej Heringeš – poverenec pre riadiacu skupinu DSB
  • Pani Martina Kánová – povereníčka pre záležitosti budovy
  • Pani Martina Renelt – povereníčka pre záležitosti budovy, štipendijná komisia
  • Pán Sven Rossbach – zapisovateľ, poverenec pre marketing

Členov predstavenstva môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: vorstand@deutscheschule.sk

^ TOP

Sponzori a podporovatelia

DSB je financované školným rodičov a personálnymi a materiálnymi príspevkami z Nemecka. Ale nakoľko je škola ešte stále v rozvoji, je finančná záťaž zaobstarávania odborných priestorov, športového náradia, úpravu vonkajších priestorov atď. značná. Preto sme našim sponzorom a podporovateľom veľmi vďační za ich príspevky.

Ak máte záujem podporiť našu DSB, obráťte sa prosím na riaditeľku školy (claudia.voss@deutscheschule.sk) alebo na predsedu predstavenstva (vorstand@deutscheschule.sk).

Spolupráca s DSB

Sponzoring – projekt „Nová budova“

^ TOP

2% z daní

Vážené dámy a páni,
Prosím, myslite na Nemeckú školu Bratislava (DSB), keď bude čoskoro väčšina z Vás, nezávisle od toho, či ako súkromná osoba alebo podnikateľ, vypĺňať svoje daňové priznanie za uplynulý rok. Aktuálne jedným z najdôležitejších projektov DSB je projekt „Nová budova školy“. V minulom roku 2017 mohli byť v tomto smere podniknuté prvé veľké rozhodujúce kroky. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme DSB umožnili mať prosperujúcu budúcnosť. Pomôžte tým, že darujete DSB svoje 2%. Na Slovensku sa vo viacerých firmách rozpráva po nemecky. Intenzívne obchodné vzťahy k susednému Rakúsku a dôležitému EU-partnerovi Nemecku vytvárajú dobré pracovné možnosti pre dobre vzdelaných absolventov. Dobré vzdelanie znamená isté odborné a rečové znalosti, získanú flexibilitu na riešenie nových výziev ako aj prebudenie angažovanosti a vedomie zodpovednosti. Umožniť deťom a mládeži takéto vynikajúce vzdelanie, vyžaduje podporu spoločnosti, angažovaných učiteľov a učiteľského prostredia s modernými vyučovacími médiami a optimálnym vybavením. DSB je na Slovensku uznávaná. Jej úroveň kvality zodpovedá nemeckým štandardom. Je pravidelne hodnotená z Nemecka a od roku 2015 je nositeľom titulu „Excelentná Nemecká Zahraničná Škola“. So svojimi aktuálne 360, prevažne slovenskými, deťmi a mladými ľuďmi v materskej škole, základnej škole a na gymnáziu, zohráva Nemecká škola úlohu sprostredkovateľa nemeckej kultúry, jazyka a životného štýlu a zodpovedne pripravuje svojich absolventov na ich budúci profesijný život. Nemecké školské združenie, ktoré zjednocuje angažovaných rodičov, nesie za to plnú zodpovednosť. Prosím, podporte Nemecké školské združenie a uveďte ho ako prijímateľa vo svojom daňovom priznaní.
Obchodné meno: Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36076082 | Ulica: Palisády | číslo: 51 |
PSČ: 81106 | Obec: Bratislava
Bankové spojenie pre 2%: Slovenská sporiteľňa, a.s. , IBAN SK47 0900 0000 0051 3169 0067, SWIFT/BIC: GIBASKBXĎalšie informácie nájdete tu: http://www.deutscheschule.sk/de/07-schulverein.html a www.dvepercenta.sk.


S pozdravom

Claudia Voß
Vedenie školy
Annette Kolig-Hörning
Predsedkyňa Nemeckého školského združenia

^ TOP

Audítorské správy