Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Nemecké školské združenie (ďalej len „prevádzkovateľ“) odo dňa 25.5.2018 zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) .

Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Zodpovedná osoba
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžte kontaktovať na adrese: gdpr@deutscheschule.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov