Denník maskota triedy 2a

Mimoni sú malé žlté bytosti, ktoré existujú už od dávnych čias. Jeden z nich, volá sa Stuart, prišiel začiatkom školského roka 4.septembra 2016 do 2a triedy a uchádzal sa o pozíciu triedneho maskota. Pozoroval deti z katedry, od pondelka až po triednickú hodinu vo štvrtok. Až potom smel skočiť do vyvolenej školskej tašky. Celý víkend zostal s dievčatkom či chlapcom a sprevádzal ich. V pondelok sa vrátil do školy a všetci sa zvedavo pýtali: „Aký si mal víkend a čo si zažil, Stuart?“

^ TOP

02.júna 2017 Futbalový turnaj na francúzskej škole

02.06. sa naša škola zúčastnila futbalového turnaja na francúzskej škole. Na turnaji bolo 6 skupín, pričom naša škola vytvorila z 22 žiakov 3 súťažné tímy – U7 a dva tímy v U9.

^ TOP

01.júna 2017 Dobročinná akcia triedy 3b

Vlastná iniciatíva a pekné myšlienky – viac nebolo treba a žiaci triedy 3b dostali nápad, poskytnúť finančný dar detskému domovu Slniečko v Bratislave.

^ TOP

29.mája 2017 Hodina zdravej výživy v triede 3b s pani Kraus

Dňa 29. mája nás navštívila pani Kraus, mamička nášho spolužiaka, a predstavila nám svoju prácu ako odborníčka na tému výživové poradenstvo. Na túto ponuku sme sa veľmi tešili a srdečne sme ju u nás privítali.

^ TOP

22.mája 2017 Kto vie najlepšie čítať?

Traja najlepší čitatelia zo 4.-6.ročníka sa stretli v knižnici Goetheho inštitútu, kde súťažili v čítaní. Čítalo sa v dvoch kategóriách: jeden text, ktorý si súťažiaci sami vybrali a vopred nacvičili, a jeden neznámy text.

^ TOP

25.Máj 2017 Lesná dielňa 1A

Po našej májovej návšteve v lesnej dielni v rakúskom Marzi si deti svoje poznatky naďalej prehĺbili aj v triede.

^ TOP

2016/2017

V školskom roku 2016/17 ponúkame:

Materskú školu pre deti od 2 rokov
Predškolu - prípravu na prvý ročník
Základnú školu: triedy 1 - 4
Gymnázium: triedy 5 - 12
Celodennú starostlivosť od 7.30 hod. do 17.30 hod.

^ TOP

Nemecká škola Bratislava sa predstavuje ...

Nemecká škola Bratislava (DSB) je súčasťou siete viac ako 140 nemeckých škôl v zahraničí, ktoré sú v mene Ministerstva zahraničných vecí sponzorované Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA). Z Kuala Lumpur po Kyjev, z Toronta po Tokio, nemecké školy v zahraničí kladú dôraz na individuálny rozvoj, viacjazyčnosť a zblíženie kultúr. Podporovaní Spolkovou republikou Nemecko a vyučovaní učiteľmi majú študenti nemeckých škôl v zahraničí možnosť získať vynikajúce vzdelanie a nemecké ako aj miestne vysvedčenia o maturitých skúškach. Nemecký jazyk a kultúra, vzdelávanie a zblíženie sa, sú základnom nemeckých škôl v zahraničí.
Škola je podporovaná Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA).

ZfA v skratke
Mapa medzinárodných nemeckých škôl
V apríli 2015 bolo DSB udelené nemeckou školskou inšpekciou ocenenie „Excelentná medzinárodná nemecká škola“
DSB Bratislava je členom projektu: „Školy: partneri budúcnosti“
Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tohto textu nesie iba autor; Európska únia neručí za použitie zverejnených údajov. …a sme pri tom!   Erasmus+ je program Európskej únie pre vzdelanie, mládež a šport. Ústrednou myšlienkou programu je podpora nadnárodnej spolupráce a mobility pre vzdelávacie účely. Dôležitá je výmena osvedčenej praxe v oblasti vzdelávania a mládeže. Niekoľko žiakov a učiteľov DSB bude spolupracovať v dvojročnom projekte na tému HEALTH AND FITNESS FOR HEALTHY FUTURE a budú tak môcť nazbierať skvelé skúsenosti. Našimi partnerskými krajinami pre nasledujúce dva školské roku sú: Turecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko. Tešíme sa! Viac
 • nemecká materská škola
 • vychovávateľky s materským jazykom nemeckým v materskej škole
 • úspešná príprava na nemeckú základnú školu
 • nemecká základná škola s triedami 1-4 s úspešnou prípravou na gymnázium
 • osemročné nemecké gymnázium
 • nemecká maturita
 • nemecký materský jazyk - učitelia na základnej škole a gymnáziu
 • nemecké učebnice - na základe nemeckej učebnej osnovy
 • slovenský jazyk a literatúra pre slovenských žiakov vyučované kvalifikovanými slovenskými vyučujúcimi
 • anglický jazyk v materskej škole, základnej škole a na gymnáziu
 • francúzky jazyk na gymnáziu
 • slovenčina ako cudzí jazyk
 • moderné učebné metódy
 • malé triedy
 • moderne vybavené triedy s počítačmi
 • moderné učebne prírodných vied a informatiky
 • nemecká školská knižnica s pracovnými miestami s internetovým prístupom
 • rozmanitý program popoludňajších kurzov
 • prázdninový program
 • centrálna poloha
 • celodenná opatera od 7.30 hod. do 17.30 hod. v materskej a základnej škole

Ďalším partnerom DSB sú Nemecké veľvyslanectvo a Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave. DSB Bratislava bude rozširovaná až do maturitného ročníka. Rozširovanie sa koná postupne, každý rok pribudne jedna trieda.

Spoločná nemecko-slovenská škola je nezisková organizácia. Nositeľom DSB je Nemecké školské združenie.

^ TOP

Koncept

Koncept DSB vznikol v školskom roku 2009/2010 ako výsledok spoločnej práce žiakov, rodičov, učiteľov a rodičovského združenia DSB. Bol jednohlasne schválený všekými školskými grémiami.
    Bratislava, 1. júna 2010

 • Na našej škole sú vítaní žiaci a žiačky všetkých národností a kultúr.
 • Vzdelávací program DSB podporuje komplexný individuálny rozvoj každého dieťaťa.
 • Žiakov a žiačky vedieme k tomu, aby sa naučili prevziať zodpovednosť za seba aj za druhých.
 • Podporujeme odborné aj nadodborné kompetencie vedúce k samostatnému, zodpovednému a celoživotnému vzdelávaniu.
 • Mimoriadny dôraz kladieme na podporu a rozvíjanie jazyka.
 • Našu ponuku spestrujeme aktívnou spoluprácou s regionálnymi a medzinárodnými inštitúciami.
 • DSB umožňuje dosiahnutie medzinárodne uznaných záverečných skúšok.
 • Záleží nám na profesionalite a na cielenom zvyšovaní kvalifikácie a ďalšom vzdelávaní všetkých spolupracovníkov.
 • Sme otvorení novým nápadom a konštruktívnej kritike a spoločne hľadáme riešenia.
 • Kladieme dôraz na férovú, transparentnú a konštruktívnu spoluprácu všetkých.
 • Spolupracovníci DSB sú si vedomí svojej zodpovednosti voči žiakom a rodičom a tvoria zodpovedný tím.
 • Vedenie školy realizuje rozhodnutia a zabezpečuje pocit istoty prostredníctvom kontinuity, ochoty pomôcť, transparentnosti a férovosti.
^ TOP

Patróni školy

Ďakujeme školským patrónom za finančné príspevky,
bez ktorých by nebolo možné založiť Nemeckú školu v Bratislave!

^ TOP

Partneri DSB


Podporujúci člen