All for Joomla All for Webmasters

Materská škola sa predstavuje

Materská škola sa predstavuje

Materská škola spolu s predškolským ročníkom tvorí súčasť Nemeckej školy Bratislava, ktorá ponúka celodennú starostlivosť o deti vo veku od troch do šiestich rokov. Našu materskú školu navštevuje spolu 110 detí. Deti sú podľa veku rozdelené do štyroch skupín materskej školy a dvoch skupín predškolského ročníka, v každej skupine sa im venujú 3-4 vychovávateľky. V materskej škole pracuje spolu 21 vychovávateliek, školská psychologička a pedagogicko-psychologická poradkyňa.

Naša materská škola je miestom, kde sa stretávajú deti viacerých národností a spolu vyrastajú s nemeckým jazykom. Podporujeme ich silné stránky a pomáhame rozvíjať potenciál, hráme a smejeme sa a oslavujeme detstvo. Popri spoločnej hre v šiestich skupinách realizujeme aj cielenú predškolskú výchovu tak, aby sme deti pripravili na požiadavky základnej školy.

Úzka spolupráca so základnou školou zvýhodňuje úspešnú prácu našich vychovávateliek. Cítime sa spoluzodpovední za prípravu detí materskej školy na školskú dochádzku, tým, že rozvíjame individuálne predpoklady, ktoré vedú k profilu školskej spôsobilosti.

Nemecká materská škola je na Slovensku akreditovaná a bola s medzinárodným vzdelávacím programom „Učíme sa nemecky“ ako súkromné školské zariadenie prijatá do siete slovenských škôl. Vzdelávací program zohľadňuje aj slovenský štátny vzdelávací program pre materské školy a bol schválený štátnym pedagogickým inštitútom v Bratislave. V oblastiach výchovy a vzdelávania sa orientujeme aj podľa kvalitatívneho rámca pre materské školy a predškolské triedy na nemeckých školách v zahraničí.

Denný program

Jadro nášho denného programu je v zásade príchod a privítanie, voľná hra, spoločný ranný kruh s opakujúcimi sa rituálmi, bohatá pedagogická ponuka, pobyt na čerstvom vzduchu, spoločné stravovanie v jedálni, odpočinok resp. spánok, pohybové fázy a tematické projekty.

7.30 – 9.00 hod.: príchod/orientačná fáza

8.30 – 9.30 hod.: raňajky v jedálni

9.30 – 10.30/ 11.00 hod.: pedagogický denný program

10.30 – 11.30/ 12.00 hod.: pobyt na čerstvom vzduchu/pohybové aktivity

11.30 – 12.30 hod.: obed

12.30 – 14.30 hod.: odpočinok/spánok/individuálne činnosti

14.30 – 15.30 hod.: olovrant

15.30 – 17.30 hod.: vyzdvihnutie dieťaťa/krúžky/ individuálne činnosti

 

Naše kľúčové ciele

Jazykové vzdelávanie – Ponor do „jazykového kúpeľa“

Hlavným ťažiskom našej práce je sprostredkovanie nemeckého jazyka. Nemecký jazyk je prostredníctvom denných rituálov samozrejmou súčasťou nášho bežného dňa v škôlke. Deti si osvojujú jazyk krok po kroku, ako im postupne vyplynie zo situácií. Pritom využívame množstvo jazykových a pohybových hier, piesní, riekaniek, interaktívne čítanie, maňušky a prstové bábky, hry s pridelenými úlohami a množstvo ďalších metód.

Rozvoj osobnosti

V stredobode výchovného a vzdelávacieho procesu stojí dieťa a jeho individuálny vývin. Kladieme veľký dôraz na podporu osobných a sociálnych kompetencií, ako aj na posilnenie pocitu sebavedomia a samostatnosti každého dieťaťa v rámci jeho vlastných možností. Dieťa, ktoré si ako osobnosť vážime, sa učí spoločenským a sociálnym hodnotám ako spoľahlivosť, čestnosť, tolerancia, otvorenosť a odvaha.

V škôlke taktiež realizujeme preventívny program proti násiliu „Bez pästí“, ktorý je za pomoci vyškoleného personálu nasmerovaný na sociálno-emocionálny vývin dieťaťa. „Bez pästí“ sprostredkuje deťom prosociálne zručnosti, keďže ich podporuje v schopnosti empatie a kontroly vlastných podnetov. Program ponúka aj modely na riešenie problémových situácií a na zvládanie zlosti a hnevu.

Všestranná podpora

K všestrannej podpore detí prichádza rozvíjaním ich kompetencií okrem jazykového a osobnostného vzdelávania aj v oblasti matematického vzdelávania, kde je dieťa vedené k tomu, aby objavovalo, spracovávalo a reflektovalo v každodenných a hravých situáciách matematické súvislosti a priestorové vzťahy.

V rámci prírodovedného vzdelávania dieťa pozoruje, objavuje a popisuje javy a vyvodzuje z nich otázky.

V rámci hudobno-umeleckého vzdelávania má dieťa príležitosť počuť hudbu rôznych žánrov, spoznávať hudobné nástroje, spievať piesne a pohybovať sa k nim. Využitie rôznych techník a materiálov podporuje dieťa v jeho kreatívnom vyjadrovaní.

V rámci motorického vzdelávania každé dieťa, bez ohľadu na individuálne motorické schopnosti, zažije úspešné výsledky vo vývine hrubej a jemnej motoriky.

Zdravotné povedomie, zásady hygieny a zdravej výživy sú pravidelne tematizované v rámci každodenných projektov.

V rámci mediálneho vzdelávania tematizujeme mediálne skúsenosti dieťaťa a vedieme ho ku kriticko-konštruktívnemu zaobchádzaniu s médiami.

 

Prechod

Aby sme zabezpečili úspešný prechod z rodiny do skupiny materskej školy, postupujeme podľa Berlínskeho modelu, ktorý sa zakladá na úzkej spolupráci medzi rodičmi a pedagógmi. Tento model umožňuje citlivé odlúčenie od rodičov a podporuje emocionálnu stabilitu dieťaťa prostredníctvom osôb, ku ktorým má dieťa vzťahovú väzbu.

Pozorovanie a rozhovory o vývine

Každé dieťa je pozorované vychovávateľkami v skupine, a jeho vývin a správanie sú dokumentované. Tieto pozorovania sa označujú ako „pedagogická diagnostika“ a sú rodičom prezentované v rámci rozhovorov o vývine ich dieťaťa. Personál materskej školy je ochotne k dispozícii aj k ďalším rozhovorom na želanie rodičov.

Portfólio

V spolupráci s dieťaťom vytvorí vychovávateľka portfólio. Portfólio sprevádza dieťa počas celého obdobia návštevy materskej školy a dokumentuje vývin dieťaťa. Rodičia sú do tohto projektu taktiež zapojení.

Ďalšie projekty a aktivity:

 • Pohybové aktivity v telocvični
 • Jazykové projekty v spolupráci s Goethe-inštitútom v Bratislave
 • Multikultúrne projekty so zahraničnými školami v Bratislave
 • Kooperatívne projekty so základnou školou DSB
 • Projekty na podporu zdravia a bezpečnosti detí
 • Predčítanie – rodičia s materinským nemeckým jazykom čítajú deťom
 • Spoločné raňajky s rodičmi a posedenie pri káve s rodičmi
 • Fašiangová slávnosť, hľadanie veľkonočných vajíčok, letná slávnosť, jesenná slávnosť, lampiónový sprievod, vianočný večierok
 • Oslava Dňa matiek a Dňa otcov
 • Návštevy múzeí a výstav
 • Divadlo v materskej škole
 • Výlety a exkurzie
 • Popoludňajšia ponuka krúžkov (futbal, pohybové hry, gymnastika, umelecký krúžok, hudobný krúžok)

Kontakt

Mária Jezná

vedenie MŠ
konzultačné po dohovore
email: kigaleitung@deutscheschule.sk
Tel.: +421 2/5463 0268
Mobil: +421 904/251 974

Aktuality

Mikuláš v materskej škole

  Deň 9.12.2020 bol pre naše deti výnimočným dňom. Mikuláš aj so svojim anjelom navštívili jednotlivo každú skupinku našej materskej školy. Jeho návšteva začala krátkym divadielkom oanjelovi ačertíkovi –odobre azle. Anjel porozprával deťom príbeh osvätom Mikulášovi, ako konal dobro aako pomáhal ľuďom. Najväčšiu radosť však mali deti pri odovzdaní balíčkov, ktoré dostali za krásny spev ...

Viac

Calendar

« január 2021 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30