Predmety a odborné tímy

Nemecký jazyk

Ešte viac ako na vnútroštátnych školách v Nemecku zaberá predmet Nemecký jazyk na DSB centrálnu úlohu. Na rozdiel od škôl v Nemecku je na našej škole nemčina pre mnohých žiakov nie materinským, ale cudzím, resp. druhým cudzím jazykom. U nich nám ide predovšetkým o to, sprostredkovať im nielen špecifické obsahy z oblasti literatúry a jazyka, ale im umožniť aj perfektné osvojenie nemčiny v hovorenej i písomnej forme. Cieľom výkonu sú vždy obsahy, schopnosti a zručnosti podľa učebných plánov platných aj v Nemecku. Sprostredkovanie týchto obsahov prebieha na DSB s jazykovou citlivosťou primeranou veku, pomocou aktuálnych didaktických metód v kooperatívne tvorenej vyučovacej atmosfére.

Kontakt: Dr. Stefan Kühtz

top

Slovenský jazyk a literatúra

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry sa na gymnáziu opiera o vedomosti nadobudnuté na základnej čkole a rozširuje ich o nové poznatky. Učebný plán vychádza z obsahových a vzdelávacích štandardov vydaných slovenským ministerstvom školstva. V nižších triedach nášho osemročného gymnázia pokračuje komunikatívna a zážitková forma vyučovania. Vo vyučovaní jazyka stoja v popredí analýza a interpretácia textov, tvorba vlastných textov/prejavov, práca s informáciami, čitanie s porozumením, schopnosť argumentovať atď.

V oblasti literatúry žiakov oboznamujeme s literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, žánrami, výstavbou literárnych diel, štylistikou literárneho textu, metrikou a získavajú informácie o autoroch a ich životoch. Usilujeme sa o individuálny prístup ku každému žiakovi a využívame kreatívne vyučovacie metódy všade, kde je to možné.

Slovenčina ako cudzí jazyk

Kontakt: Lucia Grichová-Oksošová

top

Anglický jazyk

Žiaci sa učia anglický jazyk , geografické, kultúrne a jazykové zvláštnosti anglofónneho sveta v živom vyučovacom procese. Dbáme o rozšírenie všetkých kompetencií, počúvanie a čítanie s porozumením, preklad a tlmočenie, zostavenie textov a samozrejme pohotovosť hovoreného prejavu. K tomu počas vyučovania využívame rôznorodé sociálne, komunikačné, interaktívne a multimediálne metódy.
Svoje vedomosti a schopnosti môžu žiaci zúročiť v rámci medzinárodných stretnutí (napr. výmenné pobyty s partnerskou školou v Holandsku, zájazdy projektu Erasmus+). Svoje pokroky ocenia na súťažiach, ako napríklad na náročnej Tall Tale Tellin‘ či Big Challenge, ktorých sa naša škola každoročne zúčastňuje.

Kontakt: Sandra Szymanski

Francúzsky jazyk

Pri vyučovaní používame moderné a multimediálne metódy, aby mohli žiaci rôznorodým spôsobom spoznávať jazyk a kultúru frankofónnych krajín. Pritom učíme všetky kompetenčné oblasti: čítanie a počúvanie s porozumením, tlmočenie a prekladanie, písomná reprodukcia textu a predovšetkým rozprávanie.
Žiaci, ktorí by radi zložili medzinárodne uznávanú jazykovú skúšku, pripravujeme k certifikovaniu prostredníctvom Francúzskeho inštitútu v Bratislave (DELF scolaire A1-B2).

Kontakt: Sandra Szymanski

Spoločenské vedy

Odborný tím spoločenských vied zahŕňa zemepis, dejepis a ekonomiku.

Vyučujeme:

zemepis v triedach 5-8,

dejepis v triedach 6-12,

ekonomiku v triedach 9-12.

Naše vyučovanie vo všetkých troch predmetoch sa zaoberá obsahmi predurčenými v Nemecku. Zároveň sa vždy snažíme zapojiť aktuálne udalosti (napr. k aktuálnym voľbám, zákonom apod.) a hľadíme aj na aspekty typické pre krajinu, aby sme zachytili životný priestor našich žiakov. Okrem toho sa zúčastňujeme na nemeckých súťažiach, napríklad súťaž v geografii, a pracujeme na rozšírení našej ponuky.

Kontakt: Svenja Ceranna

top

Prírodné vedy

Náš odborný tím pozostáva z prírodných vied, matematiky a informatiky.

vyučujeme…

matematiku v triedach 5-12,

informatiku v triedach 5-6,

biológiu v triedach 5-12,

fyziku v triedach 7-12,

chémiu v triedach 8-12.

V orientačnej fáze v 10.triede žiaci píšu centrálnu písomnú prácu z matematiky, škola sa zúčastňuje súťaží ako napr. Matematický klokan.

Kontakt: Dr. Mohammad Makki

top

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova je na DSB riadnym vyučovacím predmetom a v každej triede sa vyučuje počas 2 vyučovacích hodín týždenne. Prispieva k celostnému vývoju osobnosti sprostredkovaním základného estetického vzdelania a jeho cieľom je stimulovať a rozvíjať percepčné a vyjadrovacie schopnosti detí, ako aj ich estetické myslenie a konanie. Ťažiskom výtvarnej výchovy je samostatná kreatívna práca žiakov. Nadobúdajú skúsenosti s rôznymi materiálmi, technikami a spôsobmi zobrazovania. Okrem toho sú konfrontovaní s umeleckými dielami známych umelcov z rôznych štýlových období. Sociálne schopnosti, spoločenské vedomie a individuálne nadanie intenzívne podporujeme v skupinových a partnerských prácach. Dôraz kladieme na projektové vyučovanie presahujúce rámec predmetu a prepájame témy z iných vyučovacích predmetom prostredníctvom umeleckých prvkov.

Vybavenie

V rámci našich možností a podmienok pracujú v učebni umenia žiaci s ceruzkou, uhlíkom, papierom, kriedou, štetcami, farbou, hlinou, voskom, sadrou, linorezom, drevom, materiálmi každodennej spotreby, textíliami atď. zhotovujú obrazy, grafiky, plastiky, koláže, objekty a fotografie a pracujú aj vonku a študujú prírodu. 

Prezentácia

Naši žiaci majú vždy možnosť, podieľať sa na dekorácii a vytváraní prostredia vlastnej školy. Radi sa zúčastňujeme na interných i externých umeleckých súťažiach. K tomu patrí aj prezentácia v ročenkách, školských kalendároch, školských nástenkách atď.   

Hodnotenie

Od tretej triedy dostávajú na výtvarnej výchove žiaci DSB známky. Aby bolo možné objektívne hodnotenie, využívame rôzne kritériá hodnotenia. Posudzuje sa preto nielen umelecký produkt žiaka, ale aj jeho motivácia, spolupráca, fantázia a jeho vlastné umelecké nápady.

Na gymnáziu nie je možné zvoliť si výtvarnú výchovu ako maturitný predmet.

Kontakt: Marianna Gazdíková

top

Hudobná výchova

Hudba je univerzálnym jazykom. Hudbe rozumie každý, avšak svojím vlastným spôsobom. Spája ľudí, rozosmieva nás, zarmucuje, burcuje alebo upokojuje.

Na DSB sa snažíme umožniť  teoretický i praktický dotyk s hudbou. Popri spievaniu a muzicírovaniu v triedach sa zameriavame aj na spoznávanie hudobných nástrojov, diel rôznych žánrov, od rôznych skladateľov, ako aj teoretických základov hudby.

Verejné hudobné podujatia tvoria pevnú súčasť vyučovania v priebehu školského roka. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych podujatí, ako napr. Národný deň smútku, Adventné impulzy, Deň Európy, Nemecko-slovenská slávnosť. Žiakom, ktorí sa aktívne venujú muzicírovaniu, ponúka škola možnosť zúčastniť sa súťaže „Mládež muzicíruje“, ktorej druhé kolo sa každoročne uskutočňuje v inom európskom veľkomeste.

…a pri pohľade späť zostávajú skôr spomienky na hudobné vystúpenie, než na písomku…

Kontakt: Marianna Gazdíková

top

Telesná výchova

Šport je na škole neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania a výchovy. Jeho úlohou je prebudiť vo všetkých žiakoch radosť z pohybu a spoločnom športovaní, ako aj sprostredkovať vedomie, že kontinuálne športovanie spojené so zdravým životným štýlom má pozitívny vplyv na telesný, sociálny, emocionálny i duševný vývoj jednotlivca. Zároveň má šport na škole podporiť a upevniť  schopnosti ako toleranciu, férovosť, tímového ducha, spoluzodpovednosť a pracovitosť. Ako jediný pohybový predmet prispieva telesná výchova k celostnej výchove osobnosti.

Telesná výchova tvorí jadro školského športu. Musí byť obsahovo, metodicky a rozsahom tak zostavená, aby dosiahla a motivovala v zásade všetkých žiakov a zároveň zohľadnila, že nie všetci žiaci sú na šport rovnako nadaní. Telesná výchova má preto primeraným spôsobom pristupovať k prípadným slabostiam a prebudiť záujem aj v takých deťoch, ktoré majú od športu odstup. Telesná výchova má taktiež povinnosť podporovať žiakov mimoriadne talentovaných alebo zaujímajúcich sa o šport. Svojimi špecifickými úlohami a možnosťami môže telesná výchova prispieť k naplneniu dôležitých výchovno-vzdelávacích úloh školy vo vyučovaní presahujúcom rámec predmetu (napr. podpora zdravia, sociálne učenie, výchova k pracovitosti a vytrvalosti, spoznávanie hodnôt).

Tak, ako má škola vo všeobecnosti úlohu podporiť pripravenosť a schopnosť k celoživotnému učeniu, tak má školský šport úlohu motivovať žiakov k celoživotnému udržiavaniu telesného a duševného zdravia pravidelným pohybom a športovaním. Tým je zjavný význam a zodpovednosť školskej telesnej výchovy pre jednotlivca i celú spoločnosť.

Pre orientáciu poslúžia nasledovné oblasti:

  • Zlepšenie perceptibility, rozšírenie pohybových skúseností     
  • Schopnosť vyjadriť sa telesne, vytvárať pohyby
  • Odvaha a zodpovednosť
  • Spoznať, porozumieť a zhodnotiť výkon
  • Spolupráca, súťažné úsilie, kolektívne porozumenie
  • Podpora zdravia, rozvoj zdravotného povedomia. 

Kontakt: Peter Hruška

top

Etická a náboženská výchova

Odborný tím náboženskej a etickej výchovy sprevádza žiakov a pedagogický zbor najkrajšími udalosťami a sviatkami roka. Pod vedením tímu a vďaka vzácnej podpore celého pedagogického kolektívu sa začiatkom i koncom školského roka uskutoční školská slávnostná bohoslužba. Miestom ekumenického stretnutia je historický Malý evanjelický kostol na Panenskej ulici. Obľúbeným podujatím sú aj adventné impulzy. Tieto majú za cieľ deti i dospelých slávnostne naladiť a spríjemniť čakanie na Vianoce. Adventné impulzy sa uskutočňujú v oboch budovách a žiaci v rámci nich pripravujú pod vedením svojich učiteľov pekné vianočné piesne, básne a divadelné scénky.

Kontakt: Jana Kucharová

top

Calendar

« august 2021 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30