Predškola sa predstavuje

Predškola sa predstavuje:

Predškola

 • je posledným ročníkom materskej školy
 • navštevujú ju deti od ukončeného 5. roku života
 • pripravuje deti do nemeckej ZŠ
 • ponúka intenzívnu jazykovú prípravu pre všetkých, ktorých nemčina nie je materinským jazykom
 • úzko spolupracuje so ZŠ
 • je realizovaná v skupinách Včielky a Trpaslíci

Na predškolské vzdelávanie sú prednostne prijímané deti s ukončeným piatym rokom života, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Kapacita predškolskej skupiny je max. 18 detí.

Projekty na podporu včasnej výchovy ku gramotnosti a jazykového vzdelávania

„Jeden rok s Onilom“ – je kooperačný projekt s Goethe Inštitútom (GI). Deti pravidelne navštevujú knižnicu GI a oboznamujú sa s detskou literatúrou a cez „Program Onilo“ si interaktívnym spôsobom rozširujú a upevňujé slovnú zásobu v nemčine ako aj trénujú svoje komunikačné zručnosti.

„Lesepaten“- je kooperačný projekt s rodičmi. Jedenkrát týždenne príde do skupiny mamička alebo otecko, ktorého materinským jazykom je nemčina, a číta deťom príbehy alebo rozprávky.

„Jazykový kurz“ – pre deti, ktoré navštevujú predškolu a nemajú žiadne alebo len veľmi nízke nemecké jazykové znalosti, ponúkame dodatočnú jazykovú podporu. Pracujeme v malých skupinách dvakrát týždenne. Preberáme témy každodenného života a cieľom je pripraviť deti do základnej školy tak, aby sa na nemeckom vyučovaní mohli plne zúčastniť.

„Počúvať, načúvať, učiť sa“ – jazykové hry pre deti v predškolskom veku. Würzburský tréningový program je určený na prípravu osvojovania si písomného jazykového prejavu. Tréningový program ponúka rôznorodé cvičenia prostredníctvom ktorých sa predškolské deti hravým spôsobom naučia rozlíšiť hláskovú štruktúru hovoreného slova (fonologické povedomie). Tým sa deťom značne uľahčí nasledujúce osvojovanie si písomného prejavu v škole.

Spolupráca so základnou školou

Medzi predškolským ročníkom MŠ a základnou školou sú realizované kooperačné projekty, ktoré deťom uľahčujú prechod do školy a pripravujú ich na požiadavky základnej školy.

„Predčítanie na základnej škole“ – v tomto spoločnom projekte ide o interaktívne čítanie učiteľa/učiteľky zo základnej školy.

„Svätomartinský lampiónový sprievod – výroba lampiónov“– v novembri organizujeme v spolupráci so základnou školou Svätomartinský pochod na Bratislavskom Hrade. Pri tejto príležitosti vlastnoručne vyrábame spolu s deťmi a učiteľmi 1.triedy lampióny. Baví nás to a každý rok sa na to znovu tešíme.

„Deň v lese“ – jedenkrát za rok strávia deti predškolského ročníka s prvákmi a ich učiteľmi jeden dobrodružný deň v Rakúsku. Je to objaviteľská cesta lesom pre nás všetkých. Pomocou lesného pedagóga máme pritom príležitosť pozorovať rôzne zvieratá a skúmať rastliny.

„Hospitácia na základnej škole“ – aby získali predškoláci predstavu o tom, ako to vyzerá v škole, sú pozvaní na vyučovanie. Prebieha hravým spôsobom. Zúčastňujú sa tak na vyučovaní formou rozhovoru s učiteľom, prvým počítaním, rôznymi grafomotorickými cvičeniami a pohybovými aktivitami.

Spolupráca s rodičmi

„Informačné stretnutie rodičov na tému predškolskej výchovy a vzdelávania “ – uskutočňuje sa vždy v septembri a rodičia tu dostávajú informácie o organizácii školského roka, o programe predškolského ročníka a o profile dieťaťa v predškolskom ročníku.

„Individuálne rozhovory s rodičmi“- sa uskutočňujú koncom januára/ začiatkom februára. Ide o osobný rozhovor rodičov s predškolským pedagógom, príp. aj so školským psychológom o vývoji dieťaťa (pedagogická diagnostika dieťaťa). Poukáže na silné stránky ako aj na jeho potenciál. Zároveň sa navrhne ďalší postup rozvoja osobnosti a prípadný nástup do školy.

„Informačné stretnutie rodičov predškolských detí o nástupe do základnej školy“ – je to informačný večer pre rodičov, ktorí plánujú zapísať svoje dieťa do 1.ročníka základnej školy DSB. Rodičia dostanú informácie o ZŠ, o školskom programe a o kritériách prijatia do 1.triedy. informačné stretnutie sa uskutoční vo februári.

Profil školskej zrelosti dieťaťa

Profil školskej zrelosti systematicky zahŕňa z hľadiska školských požiadaviek všetky oblasti jednotlivých kompetencií, ktoré sú podľa aktuálnych vedeckých poznatkov predpokladom pre úspešné vzdelávanie sa.

Zdravotné predpoklady

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

(fyzická, emocionálna, kognitívna, sociálna zrelosť)

Zrelosť centrálneho nervového systému (CNS):

·       odolnosť voči záťaži

·       schopnosť koncentrácie

·       emocionálna stabilita

Motorika

Vnímanie

Školská spôsobilosť

osobnostné/sociálne kompetencie Koncentrácia a schopnosť učiť sa Elementárne znalosti/praktické kompetencie

 

Prehľad o oblastiach osobných kompetencií

1 Motorika

 • Hrubá motorika: dieťa …

… sa samostatne oblieka aj vyzlieka

… bezpečne kráča po schodoch

… jazdí na kolobežke, na bicykli, balancuje, lezie, chytá loptu, atď.

 • Jemná motorika: dieťa …

… vystriháva jednoduché formy

… správne drží ceruzku

… ceruzkou správne vedie rôzne línie (koordinácia zraku s rukou)

… nožnice používa opatrne a bezpečne

2 Vnímanie

 • dieťa …

… rozlišuje formy a farby

… zoraďuje predmety podľa určitých znakov

… rozlišuje podobne znejúce slová

… vie vytlieskať predvedené rytmy

… vie zhodnotiť svoje sily pri hre s ostatnými

… rozlišuje priestorovú polohu (vľavo, vpravo, hore, dolu, vpredu, vzadu …)

… má základné skúsenosti s časovými jednotkami (dni, týždne, mesiace, ročné obdobia, včera, dnes, zajtra, …)

3 Osobné/sociálne kompetencie:

 • komunikácia: dieťa …

… si uvedomuje svoju vlastnú existenciu a vie sa podeliť

… uvedomuje si existenciu ostatných a reaguje na nich

… prijíma ponuky kontaktov od druhých

 • spolupráca: dieťa …

… vyjadruje priania a zohľadňuje priania iných osôb

… presadzuje vlastné záujmy

… dodržiava pravidlá

… je schopné oddialiť požiadavky

… nenásilne rieši konflikty

 • samostatnosť: dieťa …

… otvorene sa stavia voči novým veciam

… aktívne rieši drobné problémy

… prechodne sa vie odlúčiť od rodičov, zák. zástupcov

… akceptuje pochvalu aj kritiku a znáša sklamania

 • emocionalita: dieťa

… pozitívne prijíma požiadavky na výkon

… má pozitívny  pocit sebavedomia

4 Sústredenosť a učebné správanie

 • dieťa …

… sa hrá vytrvalo a kreatívne

… namáha sa, aby zvládlo úlohy

… samé od seba je aktívne,  vedychtivé (aktívna účasť v spoločných hrách v kruhu)

… v rámci určeného časového obdobia sa venuje predloženým činnostiam

… nenechá sa hneď odradiť neúspechom (frustračná tolerancia)

… vyskúša rôzne spôsoby riešenia úloh

… pri vykonávaní úloh sa usiluje o kvalitu

 5 Elementárne vedomosti/praktické kompetencie

 • jazyk: dieťa …

… vyslovuje slová a vety zreteľne

… správne používa základné gramatické pravidlá

… vie jednotlivé pojmy priradiť nadradenému pojmu

… vie vyjadriť potreby, želania a myšlienky

… dokáže prevziať rolu poslucháča aj rozprávača

… je schopné spracovať a presadiť vypočuté

… buduje diferencovanú slovnú zásobu: názvy vecí zo svojho prostredia, časti tela, jednoduché abstraktné pojmy, číselné pojmy, farby, pojmy orientácie v priestore

 • matematika: dieťa …

… pozná rôzne situácie, v ktorých sa využívajú čísla ( číslo domu, telefón …)

… porovnáva objekty (čo je väčšie/menšie, širšie/užšie, vyššie/nižšie)

… hľadá 2-3 zadané vlastnosti vecí

… vie zoradiť v správnom poradí od najmenšieho po najväčšie

… rozozná čísla a množstvá a dokáže ich pomenovať a priradiť

Kritériá pre prijatie na základnú školu

Calendar

« august 2021 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30