GDPR

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Nemecké školské združenie (ďalej len „prevádzkovateľ“) odo dňa 25.5.2018 zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) .
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

WEB

Informácia web

SPROSTREDKOVATEĽ

Informacia web sprostredkovatel

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Aké máte práva?

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky prostredníctvom emailovej adresy zodpovednej osoby, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa, resp. u jeho zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

PRÁVO NA PRÍSTUP

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej (listinnej) forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

PRÁVO NA OPRAVU

Prijali sme primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, a to najmä z pohľadu, či nie sme tieto údaje povinní spracúvať na základe zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu; v takom prípade by Vašej žiadosti nebolo možné vyhovieť.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov (napríklad ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne); v takom prípade sa s výnimkou uchovávania budú Vaše osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, tretej strane (inému prevádzkovateľovi) podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa domnievate, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, máte možnosť podať námietku. Ak sa preukáže, že náš oprávnený záujem neprevažuje nad Vašimi záujmami alebo nad Vašimi základnými právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČANIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 232 313 214;email: statny.dozor@pdp.gov.sk, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby návrh spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.  1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Aktuálna verzia tejto informácie sa nachádza na personálnom oddelení prevádzkovateľa a na jeho webovom sídle www.deutscheschule.sk.

Identifikácia a kontakt na prevádzkovateľa

Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave
Bárdošova 33, 831 01 Bratislava, IČO: 360 760 82
+421 (2) 2042 2810

KONTAKT

na zodpovednú osobu
gdpr@deutscheschule.sk

Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby, ktoré sú prevádzkovateľom poverené spracúvaním osobných údajov na základe jeho pokynov. Vaše osobné údaje budú uchovávané v súlade s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa a Informáciou o účeloch spracúvania, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Na základe čoho a na aké účely budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe zmluvy (zmluva, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana), na základe Vášho súhlasu, ako aj na základe existencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v Informácii o účeloch spracúvania, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Ak je právnym základom spracúvania zákon:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem:

Z účelu spracúvania vyplýva, o aký oprávnený záujem ide.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom na správu registratúry prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Ak je právnym základom spracúvania zmluva:

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

Ak je právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby:

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať.


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
apartmentenvelopepushpindownload linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram