ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

O celodennej starostlivosti

Nemecká škola Bratislava poskytuje rozsiahlu celodennú starostlivosť v čase
od 7.30 do 17.30 hodín.
Ráno sa až do začiatku vyučovania zamestnanci družiny starajú o deti prichádzajúce do školy. Družina je ideálnym miestom na stretnutie, výmenu zážitkov, modelovanie, čítanie, maľovanie a hru.

Celé školské predpoludnie je k dispozícii jeden zamestnanec družiny. V tomto času sú deti o. i. cielene podporované v rôznych školských oblastiach alebo je postarané o nemecky hovoriace deti, ktoré sa nezúčastňujú riadneho slovenského vyučovania.
So začiatkom obedňajšej prestávky prevezmú starostlivosť o deti pracovníci družiny.

Po obede a po prestávke si deti urobia vo svojich triedach pod dohľadom jedného družinára domáce úlohy.

Poobede majú deti možnosť krúžkov alebo rôznych aktivít ponúkaných vychovávateľmi družiny. Tieto sa uskutočňujú vo viacerých priestoroch.
  • Škola by mala byť pre dieťa životný priestor a priestor na učenie, v ktorom sa cíti dobre, v ktorom nájde voľný priestor na hru ale aj na utiahnutie sa, priestor, kde sa budujú sociálne kontakty ale aj priestor, kde sú existujúce povinnosti a výzvy vnímané zodpovedne.

     
    MARTIN VETTER

    Vedenie ŠKD
    KONTAKT

DOMÁCE  ÚLOHY

Vypracovanie domácich úloh patrí k bežnému dňu školáka a preto má svoje miesto v rámci dozoru.

VIAC

AKTIVITY

Počas družiny poobede majú deti čas na voľnú hru ako aj na ponuku na podporu záujmov detí.

VIAC

INTEGRÁCIA

Spoločné prežitie voľného času po konci vyučovania prispieva nielen k jazykovému ale i sociálnemu vývoju a integrácii detí nehovoriacich rodnou rečou. Rýchlo si osvojujú rozsiahlu slovnú zásobu a používajú ju medzi sebou v bežnej komunikácii. Noví žiaci sa rýchlo integrujú do spoločnosti, vznikajú z toho nové kontakty a priateľstvá presahujúcich hranicu triedy.

KONCEPT

Celodennej starostlivosti
(nemecky)

Úlohy

INDIVIDUÁLNE POTREBY

Aby sa vyhovelo individuálnym potrebám detí, je okrem dennej intenzívnej podpory potrebná aj intenzívna výmena medzi opatrujúcim personálom a učiteľmi ako aj medzi učiteľmi a rodičmi žiakov.

PODPORA

Deti dostávajú pomoc aj pri zvládaní problémov a konfliktov

POVZBUDZOVANIE K AKTIVITÁM

Popri individuálnej podpore pri domácich úlohách sú žiaci povzbudzovaní k aktívnemu využitiu voľného času, ponúkaného a plánovaného personálom družiny.
Z týchto funkcií vyplývajú nasledovné úlohy pre spolupracovníkov školskej družiny.


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram