MATERSKÁ ŠKOLA

MŠ má otvorené dvere pre všetky deti – aj keď ešte nevedia po nemecky
Materská škola spolu s predškolským ročníkom tvorí súčasť Nemeckej školy Bratislava, ktorá ponúka celodennú starostlivosť o deti vo veku od troch do šiestich rokov. Našu materskú školu navštevuje spolu 110 detí. Deti sú podľa veku rozdelené do štyroch skupín materskej školy a dvoch skupín predškolského ročníka, v každej skupine sa im venujú 3-4 vychovávateľky. V materskej škole pracuje spolu 21 vychovávateliek, školská psychologička a pedagogicko-psychologická poradkyňa.

Naša materská škola je miestom, kde sa stretávajú deti viacerých národností a spolu vyrastajú s nemeckým jazykom. Podporujeme ich silné stránky a pomáhame rozvíjať potenciál, hráme a smejeme sa a oslavujeme detstvo. Popri spoločnej hre v šiestich skupinách realizujeme aj cielenú predškolskú výchovu tak, aby sme deti pripravili na požiadavky základnej školy.

PROGRAM
Úzka spolupráca so základnou školou zvýhodňuje úspešnú prácu našich vychovávateliek. Cítime sa spoluzodpovední za prípravu detí materskej školy na školskú dochádzku, tým, že rozvíjame individuálne predpoklady, ktoré vedú k profilu školskej spôsobilosti.

Nemecká materská škola je na Slovensku akreditovaná a bola s medzinárodným vzdelávacím programom „Učíme sa nemecky“ ako súkromné školské zariadenie prijatá do siete slovenských škôl. Vzdelávací program zohľadňuje aj slovenský štátny vzdelávací program pre materské školy a bol schválený štátnym pedagogickým inštitútom v Bratislave. V oblastiach výchovy a vzdelávania sa orientujeme aj podľa kvalitatívneho rámca pre materské školy a predškolské triedy na nemeckých školách v zahraničí.
  • Komunikačný jazyk v materskej škole a predškolskej triede je nemčina. Deti sa hravým spôsobom učia od seba navzájom materinský jazyk iného dieťaťa.  Pri každej aktivite odovzdávame poznatky v nemeckom jazyku. 

     
    MÁRIA JEZNÁ

    Vedenie MŠ
    KONTAKT

Naše kľúčové ciele

 JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE

Ponor do „jazykového kúpeľa“
Hlavným ťažiskom našej práce je sprostredkovanie nemeckého jazyka. Nemecký jazyk je prostredníctvom denných rituálov samozrejmou súčasťou nášho bežného dňa v škôlke. Deti si osvojujú jazyk krok po kroku, ako im postupne vyplynie zo situácií. Pritom využívame množstvo jazykových a pohybových hier, piesní, riekaniek, interaktívne čítanie, maňušky a prstové bábky, hry s pridelenými úlohami a množstvo ďalších metód.

ROZVOJ OSOBNOSTI

V stredobode výchovného a vzdelávacieho procesu stojí dieťa a jeho individuálny vývin. Kladieme veľký dôraz na podporu osobných a sociálnych kompetencií, ako aj na posilnenie pocitu sebavedomia a samostatnosti každého dieťaťa v rámci jeho vlastných možností. Dieťa, ktoré si ako osobnosť vážime, sa učí spoločenským a sociálnym hodnotám ako spoľahlivosť, čestnosť, tolerancia, otvorenosť a odvaha.


VŠESTRANNÁ PODPORA

K všestrannej podpore detí prichádza rozvíjaním ich kompetencií okrem jazykového a osobnostného vzdelávania aj v oblasti matematického vzdelávania, kde je dieťa vedené k tomu, aby objavovalo, spracovávalo a reflektovalo v každodenných a hravých situáciách matematické súvislosti a priestorové vzťahy.
Všestranná podpora v rámci

Zdravotné povedomie, zásady hygieny a zdravej výživy sú pravidelne tematizované v rámci každodenných projektov.

PRÍRODOVEDNÉ VZDELÁVANIE

dieťa pozoruje, objavuje a popisuje javy a vyvodzuje z nich otázky.


HUDOBNO-UMELECKÉ VZDELÁVANIE

Dieťa má príležitosť počuť hudbu rôznych žánrov, spoznávať hudobné nástroje, spievať piesne a pohybovať sa k nim. Využitie rôznych techník a materiálov podporuje dieťa v jeho kreatívnom vyjadrovaní.

MOTORICKÉ VZDELÁVANIE

každé dieťa, bez ohľadu na individuálne motorické schopnosti, zažije úspešné výsledky vo vývine hrubej a jemnej motoriky.

MEDIÁLNE VZDELÁVANIE

tematizujeme mediálne skúsenosti dieťaťa a vedieme ho ku kriticko-konštruktívnemu zaobchádzaniu s médiami.

Prechod

Aby sme zabezpečili úspešný prechod z rodiny do skupiny materskej školy, postupujeme v úzkej spolupráci medzi rodičmi a pedagógmi. Tento model umožňuje citlivé odlúčenie od rodičov a podporuje emocionálnu stabilitu dieťaťa prostredníctvom osôb, ku ktorým má dieťa vzťahovú väzbu.

POZOROVANIE A ROZHOVORY O VÝVINE

Každé dieťa je pozorované vychovávateľkami v skupine, a jeho vývin a správanie sú dokumentované. Tieto pozorovania sa označujú ako „pedagogická diagnostika“ a sú rodičom prezentované v rámci rozhovorov o vývine ich dieťaťa. Personál materskej školy je ochotne k dispozícii aj k ďalším rozhovorom na želanie rodičov.

PORTFOLIO

V spolupráci s dieťaťom vytvorí vychovávateľka portfólio. Portfólio sprevádza dieťa počas celého obdobia návštevy materskej školy a dokumentuje vývin dieťaťa. Rodičia sú do tohto projektu taktiež zapojení.

ĎALŠIE PROJEKTY A AKTIVITY

Pohybové aktivity v telocvični
Jazykové projekty v spolupráci s Goethe-inštitútom v Bratislave
Multikultúrne projekty so zahraničnými školami v Bratislave
Kooperatívne projekty so základnou školou DSB
Projekty na podporu zdravia a bezpečnosti detí
Predčítanie – rodičia s materinským nemeckým jazykom čítajú deťom
Spoločné raňajky s rodičmi a posedenie pri káve s rodičmi
Fašiangová slávnosť, hľadanie veľkonočných vajíčok, letná slávnosť, jesenná slávnosť, lampiónový sprievod, vianočný večierok
Oslava Dňa matiek a Dňa otcov
Návštevy múzeí a výstav
Divadlo v materskej škole
Výlety a exkurzie
Popoludňajšia ponuka krúžkov (futbal, pohybové hry, gymnastika, umelecký krúžok, hudobný krúžok)PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram