PREDŠKOLA

Spolupráca s rodičmi

Informačné stretnutia

PREDŠKOLSKÁ 
 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

V septembri rodičia dostávajú informácie o organizácii školského roka, o programe predškolského ročníka a o profile dieťaťa v predškolskom ročníku.

INDIVIDUÁLNE ROZHOVORY
S RODIČMI 

sa uskutočňujú koncom januára/ začiatkom februára. Ide o osobný rozhovor rodičov s predškolským pedagógom, príp. aj so školským psychológom o vývoji dieťaťa (pedagogická diagnostika dieťaťa). Poukáže na silné stránky ako aj na jeho potenciál. Zároveň sa navrhne ďalší postup rozvoja osobnosti a prípadný nástup do školy.

NÁSTUP 
DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Informačný večer pre rodičov, ktorí plánujú zapísať svoje dieťa do 1.ročníka základnej školy DSB. Rodičia dostanú informácie o ZŠ, o školskom programe a o kritériách prijatia do 1.triedy. informačné stretnutie sa uskutoční vo februári.  • Na predškolské vzdelávanie sú prednostne prijímané deti s ukončeným piatym rokom života, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. 

    MÁRIA JEZNÁ

KONTAKT

ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ

Úzko spolupracuje so ZŠ
Koncentrácia a schopnosť učiť sa
Elementárne znalosti/praktické kompetencie

Spolupráca so základnou školou

„Predčítanie na základnej škole“

v tomto spoločnom projekte ide o interaktívne čítanie učiteľa/učiteľky zo základnej školy.

„Svätomartinský lampiónový sprievod – výroba lampiónov“

v novembri organizujeme v spolupráci so základnou školou Svätomartinský pochod na Bratislavskom Hrade. Pri tejto príležitosti vlastnoručne vyrábame spolu s deťmi a učiteľmi 1.triedy lampióny. Baví nás to a každý rok sa na to znovu tešíme.

„Deň v lese“

jedenkrát za rok strávia deti predškolského ročníka s prvákmi a ich učiteľmi jeden dobrodružný deň v Rakúsku. Je to objaviteľská cesta lesom pre nás všetkých. Pomocou lesného pedagóga máme pritom príležitosť pozorovať rôzne zvieratá a skúmať rastliny.

„Hospitácia na základnej škole“

aby získali predškoláci predstavu o tom, ako to vyzerá v škole, sú pozvaní na vyučovanie. Prebieha hravým spôsobom. Zúčastňujú sa tak na vyučovaní formou rozhovoru s učiteľom, prvým počítaním, rôznymi grafomotorickými cvičeniami a pohybovými aktivitami.
Medzi predškolským ročníkom MŠ a základnou školou sú realizované kooperačné projekty, ktoré deťom uľahčujú prechod do školy a pripravujú ich na požiadavky základnej školy.

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

(fyzická, emocionálna, kognitívna, sociálna zrelosť)

Zdravotné predpoklady

Profil školskej zrelosti systematicky zahŕňa z hľadiska školských požiadaviek všetky oblasti jednotlivých kompetencií, ktoré sú podľa aktuálnych vedeckých poznatkov predpokladom pre úspešné vzdelávanie sa.
KRITÉRIA
odolnosť voči záťaži
schopnosť koncentrácie
emocionálna stabilita

Profil školskej zrelosti dieťaťa

Zrelosť centrálneho nervového systému (CNS):
PREHĽAD

Projekty na podporu včasnej výchovy ku gramotnosti a jazykového vzdelávania

Kapacita predškolskej skupiny je max. 18 detí.

„Jeden rok s Onilom“

je kooperačný projekt s Goethe Inštitútom (GI). Deti pravidelne navštevujú knižnicu GI a oboznamujú sa s detskou literatúrou a cez „Program Onilo“ si interaktívnym spôsobom rozširujú a upevňujé slovnú zásobu v nemčine ako aj trénujú svoje komunikačné zručnosti.

„Lesepaten“

je kooperačný projekt s rodičmi. Jedenkrát týždenne príde do skupiny mamička alebo otecko, ktorého materinským jazykom je nemčina, a číta deťom príbehy alebo rozprávky.

„Počúvať, načúvať, učiť sa“

jazykové hry pre deti v predškolskom veku. Würzburský tréningový program je určený na prípravu osvojovania si písomného jazykového prejavu. Tréningový program ponúka rôznorodé cvičenia prostredníctvom ktorých sa predškolské deti hravým spôsobom naučia rozlíšiť hláskovú štruktúru hovoreného slova (fonologické povedomie). Tým sa deťom značne uľahčí nasledujúce osvojovanie si písomného prejavu v škole.
INFO

„Jazykový kurz“

pre deti, ktoré navštevujú predškolu a nemajú žiadne alebo len veľmi nízke nemecké jazykové znalosti, ponúkame dodatočnú jazykovú podporu. Pracujeme v malých skupinách dvakrát týždenne. Preberáme témy každodenného života a cieľom je pripraviť deti do základnej školy tak, aby sa na nemeckom vyučovaní mohli plne zúčastniť.
je posledným ročníkom materskej školy
navštevujú ju deti od ukončeného 5. roku života
pripravuje deti do nemeckej ZŠ
ponúka intenzívnu jazykovú prípravu pre všetkých, ktorých nemčina nie je materinským jazykom
úzko spolupracuje so ZŠ
je realizovaná v skupinách Včielky a Trpaslíci


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram