GYMNÁZIUM

PRIJÍMAČKY

Prijatie žiakov do tried Nemeckej školy Bratislava je založené na všeobecnom hodnotení predpokladov výkonnosti v rámci nášho procesu prijímania žiakov. 

Súčasťou prijímacieho procesu pre žiakov z iných ako nemeckých škôl je minimálne jeden skúšobný deň s testovaním z rôznych predmetov.
CIEĽ

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť odborne a metodicky kompetentných, súdnych, pracovitých a sociálne zodpovedných mladých ľudí.

 Práca našich žiakov, zameraná na riešenie problémov, stojí pritom v popredí a dosahuje tak uznanie etických hodnôt a náboženských noriem, ako aj úctu pred demokratickým presvedčením iných ľudí.

KONCEPT

Vyučovanie je koncipované pre dosiahnutie týchto cieľov celostne a kompetentne na základe vzdelávacieho plánu spolkovej krajiny Badensko-Württembersko, základným učebným plánom pre vyšší stupeň gymnázia na nemeckých zahraničných školách ako aj na základe slovenských smerníc. 


 

Viac informácií o vzdelávacom programe,
najmä o jednotlivých vyučovacích predmetoch

PREHĽAD

Počet vyučovacích hodín jednotlivých predmetov
 • Cieľom Nemeckej školy Bratislava je, vzdelať odborne veľmi dobre kvalifikovaných žiakov. Vynikajúce odborné vzdelanie je jedným z troch kompetenčných pilierov, ktoré profesijný život vyžaduje od svojich zamestnancov. 

  ZUZANA MARKOVÁ

  Koordinátorka pre nižší stupeň gymnázia
  KONTAKT
 • Na našej škole vyučujú odborne vynikajúco vzdelaní pedagógovia, ktorí zabezpečujú nielen odborne dokonalé vyučovanie, ale aj poradenstvo pre žiakov a podporu na ceste k samostatnosti. Permanentné aktualizovanie kooperatívnych foriem učenia garantuje aktuálne vyučovanie a učenie vo všetkých predmetoch školského rozvrhu. 

  ANDREAS HEUER

  Koordinátor odborných predmetov v nemeckom jazyku
  KONTAKT

DRUHÝ STUPEŇ

Počnúc 5. ročníkom vstupujú žiaci do gymnázia do orientačnej fázy. 

Koncom 6. ročníka každý žiak dostane odporúčanie k ďalšiemu štúdiu, ktoré môže ovplyvniť ďalší postup na DSB. VYŠŠÍ STUPEŇ

V  9. ročníku môže žiak získať nemecké absolutórium 2. stupňa základnej školy a v 10. ročníku nemecké absolutórium reálnej školy.


Gymnazisti získavajú po ukončení 10. ročníka kvalifikované absolutórium reálnej školy, ktoré im umožní vstup na vyšší stupeň gymnázia.MATURITA

 Na konci 12. ročníka získavajú maturanti všeobecnú vysokoškolskú zrelosť s nemeckou maturitou do roku 2018 a od roku 2019 DIA (Deutsches Internationales Abitur – nemecká medzinárodná maturita) s osvedčením pre štúdium na univerzitách a vysokých školách v Nemecku ako aj v iných krajinách Európskej únie a v ďalších štátoch celého sveta. 
 

Žiaci slovenskej národnosti okrem toho zložia štátnu maturitnú skúšku z predmetu Slovenský jazyk a literatúra a získavajú tým aj slovenské maturitné vysvedčenie.
PDF dokumenty na stiahnutie

PRECHOD

Prechod zo základnej školy na gymnázium

METÓDY

Metódy vyučovania na gymnáziuDFU

Informácie o predmete nemeckého jazyka (DFU)

Ťažiská vzdelávania

Osvojenie nemeckého aj slovenského jazyka na úrovni materinského jazyka
Študijné a profesijné poradenstvo
Výmenné pobyty so žiakmi nemeckých i medzinárodných škôl
Osvojenie anglického, francúzskeho a slovenského jazyka na vysokej úrovni
Firemná prax v 10. ročníku

Mnohostranné, tematicky zamerané školské zájazdy
Obsiahle metodické prírodovedné vzdelanie

Mnohostranné súťaže v rámci rôznorodých odborných smerov


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
graduation-hatdownloadcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram