RIADIACI TÍM

RIADIACI TÍM

Tím v školskom roku 2023/2024

ZOZNAM

Pedagogicko kvalitatívny manažment

Od septembra 2011 je v DSB Riadiaci tím, ktorý je zriadený podľa Pedagogického kvalitatívneho manažmentu.
Členovia Riadiaceho tímu sa skladajú zo všetkých oddelení – družina a materská škola, základná škola a gymnázium DSB. Patria sem popri vedení školy aj dvaja zástupcovia žiakov a po jednom zástupcovia rodičov a predstavenstva. Riadiaci tím sa stretáva pravidelne cca každé 4 týždne.

„Štruktúra pedagogického kvalitatívneho manažmentu PQM ide ruka v ruke s perspektívou zmien. Nové nástroje riadenia výstupov dopĺňajú a nahrádzajú doterajšie nástroje riadenia vstupov. Týmto spôsobom môže byť spojená vlastná zodpovednosť so zabezpečením kvality.“ (Spolková – krajinná–Inšpekcia (BLI) DSB v zahraničí. Ciele, uskutočnenie, využitie. BVA/ZfA 2007)

Viac rozhodovacej zodpovednosti pre školy, viac možností formovania v školách – to nakoniec pre jednotlivú školu znamená, slušne a zodpovedne organizovať proces pedagogického kvalitatívneho manažmentu. Dôležitú rolu pritom hrajú všetky skupiny, zúčastňujúce sa školského života.
Riadiaca skupina je zodpovedná za operatívny chod PQM. 

STANOVY

Riadiacej skupiny
(nemecky)

Riadiaca skupina

Úlohy a postupy

INFORMOVANOSŤ

Pravidelné informácie na úhrnnej konferencii („Správa z riadiaceho tímu“)

RIADENIE

Interná koordinácia pracovných a projektových skupín
Včlenenie kolégia do procesu
Organizácia výmeny skúseností v rámci alebo medzi pracovnými a projektovými skupinami
Spolupráca s predstavenstvom, rodičmi, žiačkami a žiakmi

KOORDINÁCIA

Formulácia konkrétnych cieľov a plánov zmien
Stanovenie priorít ťažiskových bodov rozvoja
Prevzatie procesnej zodpovednosti za dohodnuté projekty pre rozvoj kvality
Plánovanie a realizácia opatrení a projektov rozvoja kvality vrátane zapracovania a zaistenia implementačnej stratégie
Podpora a koordinácia opatrení pre rozvoj vyučovania

DOKUMENTÁCIA

Zabezpečenie a dokumentácia procesov rozvoja kvality
Príprava údajov a podanie vyúčtovania

HODNOTENIE

Plánovanie a realizácia školských interných a externých opatrení hodnotenia.
Príprava a realizácia konferencií spätnej väzby

RIADIACI TÍM

KONTAKT


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelopedownload linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram